fbpx

Algemene voorwaarden

Voorwaarden & Tarieven Kolsteren Bedrijfshuisvesting

I. Algemeen

Algemeen

1.1
Deze voorwaarden en tarieven zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed in Nederland. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan: onroerende zaken en beperkte rechten daarop.

1.2
Deze voorwaarden gelden voor alle rechtsverhoudingen tussen Kolsteren Bedrijfshuisvesting en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kolsteren Bedrijfshuisvesting voor de uitvoering waarvan door Kolsteren Bedrijfshuisvesting van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

1.4
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6
Indien Kolsteren Bedrijfshuisvesting met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

1.7
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Aanbiedingen en offertes

1.8
Overeenkomsten waarbij Kolsteren Bedrijfshuisvesting partij is, gelden behoudens 1.12 eerst als gesloten:

  1. a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
  2. b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door Kolsteren Bedrijfshuisvesting gedaan aanbod;
  3. c) bij mondelinge overeenkomst of overeenkomst per e-mail: door overhandiging van bescheiden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

1.9
Mondelinge afspraken binden Kolsteren Bedrijfshuisvesting slechts indien Kolsteren Bedrijfshuisvesting deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij gebreke daarvan geeft de inhoud van de door Kolsteren Bedrijfshuisvesting toegezonden (voorschot)nota de overeenkomst weer, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de (voorschot)nota is verzonden de inhoud van de nota betwist.

1.10
Indien Kolsteren Bedrijfshuisvesting tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meer-werkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en zij daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Kolsteren Bedrijfshuisvesting er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door Kolsteren Bedrijfshuisvesting gehanteerde prijzen en tarieven. De tarieven ter zake van de tussen partijen gesloten overeenkomst worden in hoofdstuk III van deze voorwaarden aan de orde gesteld.

1.11
Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

1.12
De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) eist dat wij als makelaar in onroerende zaken een cliëntenonderzoek instellen. Naast de wettelijke vereisten streven wij ook als professionele partij een hoge mate van integriteit na. Een voorbehoud voor het tot stand van onder 1.8 – 1.11 is een tijdige ontvangst van de benodigde documenten zoals een kopie uittreksels van de Kamer van Koophandel en een kopie paspoort(en)/identiteitsbewijs(s)(zen) van de UBO(’s), alsmede een positieve uitkomst uit het CDD onderzoek.

Uitvoering van de overeenkomst

1.13
Kolsteren Bedrijfshuisvesting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

1.14
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kolsteren bedrijfshuisvesting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

1.15
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kolsteren Bedrijfshuisvesting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kolsteren Bedrijfshuisvesting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kolsteren Bedrijfshuisvesting zijn verstrekt, heeft Kolsteren Bedrijfshuisvesting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

1.16
Kolsteren Bedrijfshuisvesting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kolsteren Bedrijfshuisvesting is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

1.17
Kolsteren Bedrijfshuisvesting heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in haar dossier te houden ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier.

1.18
Opdrachtgever vrijwaart Kolsteren Bedrijfshuisvesting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Betaling

1.19
Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden en tarieven anders blijkt dat opdrachtgever en Kolsteren Bedrijfshuisvesting anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en Kolsteren Bedrijfshuisvesting kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.

Met in achtneming van het bovenstaande dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na datum nota op een door Kolsteren Bedrijfshuisvesting aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de nota’s schorten de betalingsverplichting niet op. Kolsteren Bedrijfshuisvesting is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.

1.20
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen 14 dagen c.q. binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

1.21
In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Kolsteren Bedrijfshuisvesting op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

1.22
De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Incassokosten

1.23
Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 7% van de vordering(en) van Kolsteren Bedrijfshuisvesting.

1.24
Indien Kolsteren Bedrijfshuisvesting hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Opschorting en ontbinding

1.25
Kolsteren Bedrijfshuisvesting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–  opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
–  na het sluiten van de overeenkomst Kolsteren Bedrijfshuisvesting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
–  opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening    van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

1.26
Voorts is Kolsteren Bedrijfshuisvesting bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

1.27
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Kolsteren Bedrijfshuisvesting op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kolsteren Bedrijfshuisvesting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

1.28
Kolsteren Bedrijfshuisvesting behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 II. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

Opdracht

2.1
Onder opdracht wordt, voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk, verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en het verlenen van overige advieswerkzaamheden.

Tenzij anders overeen gekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:

bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;

  • inschatting van de waarde(n) van het desbetreffende onroerend goed;
  • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
  • advies over het voeren van onderhandelingen;
  • begeleiding bij de afwikkeling.

De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Kolsteren Bedrijfshuisvesting in tot het sluiten van overeenkomsten namens opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt c.q. ingetrokken.

Indien een opdrachtgever aan verschillende opdrachtnemers opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze opdrachtnemers overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van voorschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met één of meer van deze opdrachtnemers daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

2.2
De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Kolsteren Bedrijfshuisvesting bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Kolsteren Bedrijfshuisvesting behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Kolsteren Bedrijfshuisvesting om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Gegadigden zullen door opdrachtgever worden doorverwezen naar Kolsteren Bedrijfshuisvesting.

2.3
Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:

–  vervulling;
–  intrekking door de opdrachtgever;
–  teruggaaf door Kolsteren Bedrijfshuisvesting.

Kolsteren Bedrijfshuisvesting heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet de voor Kolsteren Bedrijfshuisvesting uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop Kolsteren Bedrijfshuisvesting respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.12. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.5.

Indien de opdrachtgever besluit het object wederom in eigen gebruik te nemen of aan een aan hem gelieerde onderneming in gebruik te geven is de opdrachtgever courtage verschuldigd.

Courtage

2.4
De opdrachtgever is aan Kolsteren Bedrijfshuisvesting courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur of verhuur in plaats van verkoop). Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Kolsteren Bedrijfshuisvesting verleende diensten.

2.5
De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel 2.2 of de overeenkomst tot stand komt met kandidaten die reeds bekend waren tijdens de opdrachtperiode. Dit wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het geval te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop Kolsteren Bedrijfshuisvesting de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt.

2.6
Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Kolsteren Bedrijfshuisvesting op courtage onverlet. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteert.

2.7
Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen Kolsteren Bedrijfshuisvesting en de opdrachtgever zijn overeen gekomen.

2.8
Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

2.9
Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.

2.10
Ingeval Kolsteren Bedrijfshuisvesting door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening moet brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.

2.11
De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Kosten

2.12
Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die Kolsteren Bedrijfshuisvesting ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient Kolsteren Bedrijfshuisvesting tevoren met haar opdrachtgever overleg te plegen. Eén en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.

III Tarieven voor dienstverlening met betrekking tot bedrijfs-onroerend-goed.

3.1
Alle in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

3.2
Het uurtarief voor dienstverlening varieert, afhankelijk van de ervaring van de adviseur van € 125,- tot
€ 300,- excl. BTW per uur.

Bij huur en verhuur en koop en verkoop is sprake van opstartkosten ter grootte van tenminste € 250,- te vermeerderen met BTW.

3.3
De vergoeding verschuldigd bij het opschorten of intrekken van een opdracht tot dienstverlening is gelijk aan 10 % van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt ten minste
€ 1.000,– te vermeerderen met BTW. Een opdracht tot (ver)huur waarbij de courtage mede afhankelijk is van de duur van de te sluiten huurovereenkomst wordt in dit verband gerekend als een opdracht tot verhuur voor vijf jaar. Volgt uit de opdracht een beoogde duur van minder dan vijf jaar en is die duur redelijkerwijs te bepalen, dan wordt van die duur uitgegaan.

Opdrachtgever en Kolsteren Bedrijfshuisvesting kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in art. 3.3 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

Tarieven bij koop en verkoop
3.4
In geval van overeenkomsten van koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de courtage berekend over de desbetreffende koopsom op de wijze als in artikel 3.6 is bepaald met inachtneming van de hieronder vermelde regels. Betaling van de courtage (en eventuele kosten) zal middels verrekening bij de notaris plaatsvinden.

3.5
Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkopers als zodanig overeenkomen. Over de kosten en rechten die onder de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen courtage berekend. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.

3.6
De in artikel 3.4 bedoelde courtage is bij een koopsom:

tot € 500.000,–                                 : 2% met een minimum van € 2.000,-
€ 500.000,-tot € 2.500.000,–       : € 10.000,- + 1,75% over het meerdere boven € 500.000,-
€ 2.500.000,- tot € 5.000.000,-    : € 45.000,- + 1,50% over het meerdere boven € 2.500.000,–
van € 5.000.000,-en hoger             : € 82.500,- + 1,25% over het meerdere boven € 5.000.000,-

Daarbij worden de reeds door opdrachtgever betaalde opstartkosten, zoals aangegeven
onder 3.2 in mindering gebracht.

3.7
Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de verkoopprijs bestaat uit een lijfrentevergoeding, wordt de courtage berekend over de waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting.

3.8
Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten, een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.

3.9
Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal met erfpachtgrond, wordt de courtage berekend over de koopsom, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en Kolsteren Bedrijfshuisvesting afspreken dat de courtage vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.

3.10
Bij koop en verkoop van appartementsrechten wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.

3.11
Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.

3.12
Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap wordt de courtage berekend over de, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap.

3.13
Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten: – van ruilkoop; – van huurkoop; – van koop en verkoop op afbetaling; – van koop en verkoop die niet of zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht); – tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal met dien verstande dat de courtage wordt berekend als volgt:

– bij ruilkoop over de gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen;
– bij huurkoop en koop en verkoop op afbetaling en een niet of niet zonder meer tot eigendomsoverdracht verplichtende koop en verkoop, over de koopsom;
– bij het vestigen van een recht van erfpacht of opstal over het tienvoud van de overeengekomen periodieke vergoeding op jaarbasis, dan wel over de overeengekomen vergoeding ineens.

3.14
Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze zaken en vermogensrechten. Over het deel van de koopsom dat geen betrekking heeft op onroerend goed bedraagt de courtage 10%.

Tarieven bij huur en verhuur
3.15
Ingeval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom op de wijze als in artikel 3.17 is bepaald en met inachtneming van de overige hieronder vermelde regels.

3.16
Onder de huursom wordt verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met huurvrije perioden en eventuele andere aan huurder verstrekte kortingen. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de huursom begrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.

Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de nationale Nederlandse munteenheid, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop deze betrekking heeft.

3.17
De in artikel 3.15 bedoelde courtage wordt berekend naar gelang het aantal overeengekomen huurjaren. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar is de courtage bij een huursom:

tot € 100.000,-                               : 16% met een minimum van € 2.000,-
€ 100.000,- tot € 250.000,-        : € 16.000,– + 14% over het meerdere boven € 100.000,-
€ 250.000,-tot € 500.000,-         : € 37.000,– + 12% over het meerdere boven € 250.000,-
€ 500.000,- en hoger                    : € 67.000,– + 10% over het meerdere boven € 500.000,-

Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode langer dan vijf jaar wordt de courtage berekend als hierboven verhoogd met:

– 0,5% van de huursom voor elk huurjaar na het vijfde en tot het elfde huurjaar;
– 0,4% van de huursom voor elk huurjaar na het tiende en tot het zestiende huurjaar;
– 0,3% van de huursom voor elk huurjaar na het vijftiende en tot het eenentwintigste huurjaar;
– 0,2% van de huursom voor elk huurjaar na het twintigste huurjaar.

Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode korter dan vijf jaar wordt de courtage berekend als hierboven verminderd met 0,6% van de huursom voor elk vol jaar dat de overeenkomst korter duurt dan vijf jaar.

Daarbij worden de reeds door opdrachtgever betaalde opstartkosten, zoals aangegeven
onder 3.2 in mindering gebracht.

3.18
Gedeelten van de huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar behalve in het kader van de in artikel 3.17 bedoelde kortingsregeling. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum.

In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op de hoogte van de courtage. Ingeval de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minder dan een jaar zonder dat uit de overeenkomst blijkt dat deze na het verstrijken van deze periode voor bepaalde of onbepaalde tijd kan worden voortgezet, wordt de courtage berekend naar de maatstaven als ware de overeenkomst aangegaan voor een jaar.

3.19
Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld: – pachtovereenkomsten; – huur-ruilovereenkomsten; – overeenkomsten tot ingebruikgeving; – overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning; – andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.

3.20
In geval van wederinhuring bedraagt de courtage driekwart van het ingevolge artikel 3.17 verschuldigde bedrag. Onder wederinhuring wordt verstaan het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst c.q. het aanpassen van een bestaande huurovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde object, voor een op de lopende huurtijd aansluitende periode.

3.21
Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van Kolsteren Bedrijfshuisvesting moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de tarieven bij koop en verkoop.

3.22
Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt de courtage ook in rekening gebracht over de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, dan wordt de courtage berekend overeenkomstig artikel 3.14.

3.23
Wordt de huursom, bedoeld in artikel 3.16, niet in geld uitgedrukt, dan geldt voor de berekening van de courtage als huursom het bedrag dat Kolsteren Bedrijfshuisvesting volgens eigen taxaties juist acht.

3.24
Voor het opmaken van een contract inzake een huurovereenkomst bij totstandkoming waarvan Kolsteren Bedrijfshuisvesting haar diensten niet heeft verleend, wordt een bedrag in rekening gebracht van minimaal € 500,–.

3.25
Indien, op welke wijze dan ook, de huidige huurder van haar resterende huurverplichtingen wordt ontslagen, is de opdrachtgever aan Kolsteren Bedrijfshuisvesting courtage verschuldigd overeenkomstig de geldende tarieven. In geval van afkoop van de resterende huurverplichting wordt de courtage berekend conform het bepaalde in art. 3.17 waarbij wordt uitgegaan van de actuele huursom in het jaar van afkoop.

3.26
In alle gevallen geldt een minimumcourtage van € 2.000,–.

IV Tarieven bij taxatie

4.1
Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.

4.2
Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde(n) en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel al dan niet rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.

4.3
Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. De makelaar aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Het is de opdrachtgever met schriftelijke toestemming van Kolsteren Bedrijfshuisvesting toegestaan het rapport, of gegevens daaruit, ter inzage of beschikking te stellen van derden mits hij het verschuldigde honorarium aan de makelaar heeft voldaan en hij deze derde duidelijk maakt dat de makelaar ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. De opdrachtgever is gehouden de derde(n) van het voorgaande op de hoogte te stellen. De makelaar stelt het rapport niet eerder aan derden ter beschikking dan na overleg te hebben gehad met zijn opdrachtgever.

4.4
Bij een opdracht aan meer makelaars gezamenlijk brengen deze makelaars gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de makelaars er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen dan wel het teruggeven van de opdracht.

4.5
De opdrachtgever is een honorarium verschuldigd volgens het tarief dat in de volgende artikelen is vermeld.

4.6
Strekt de gegeven opdracht verder dan een opdracht tot taxatie als bedoeld in artikel 4.1, dan is voor de verderstrekkende diensten een honorarium verschuldigd berekend naar de maatstaven van artikel 3.2.

4.7
Van een verderstrekkende opdracht is onder meer sprake als het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven of opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven en geanalyseerd, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van één of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of verbouwing, beschouwingen moeten worden gegeven omtrent diverse gebruiksmogelijkheden of toekomst verwachtingen.

4.8
Het tarief wordt voor het verstrekken en aanvaarden van de opdracht aan opdrachtgever ter goedkeuring aangereikt. Het tarief is bovendien onafhankelijk van de getaxeerde waarde.

Indien in het kader van een dergelijke taxatie een toetsing plaatsvindt aan van overheidswege vastgestelde normen, kan het overeengekomen tarief in verband met de daarmee samenhangende werkzaamheden worden verhoogd met een honorarium overeenkomstig de door de makelaar bestede uren en het uurtarief conform artikel 3.2 voor die werkzaamheden.

4.9
Vergt de taxatie in verhouding tot de gebruikelijke gang van zake meer tijd aandacht of inspanning, dan kan in verband daarmee naar redelijkheid een extra bedrag worden overeengekomen.

4.10
Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.

4.11
Bij taxatie van de waarde van een aandeel in onroerend goed wordt het tarief berekend naar de getaxeerde waarde van het gehele onroerend goed.

4.12
Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht(en) of van een lidmaatschapsrecht(en) van een coöperatie wordt het tarief berekend naar de getaxeerde waarde van het appartementsrecht(en) of dat lidmaatschapsrecht(en).

4.13
Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met rechten van de erfpachter op de opstallen) wordt het tarief berekend over het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en makelaar afspreken dat het tarief vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.

4.14
Bij taxatie ingevolge een aan meer makelaars verstrekte opdracht wordt het tarief door ieder der makelaars in rekening gebracht.

4.15
Heeft de opdracht betrekking op meer dan één soort waarde, of is het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk tevens andere soorten waarden te beoordelen en worden deze oordelen in het rapport vermeld, dan wordt het tarief berekend naar de hoogste van de waarden. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband wordt het tarief berekend naar de onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.

4.16
Bij hertaxatie binnen drie jaar – bij een taxatie ten behoeve van de jaarrekening binnen vijf jaar- wordt 75% van het tarief, met een minimum van € 1.000,– in rekening gebracht.

4.17
Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd. Dit honorarium is gelijk aan 75% van het honorarium indien de opdracht zou zijn uitgevoerd.

4.18
Verschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde kan naar redelijkheid worden gedaan ten aanzien van gemaakte reis- en verblijfkosten.

 V Beperking aansprakelijkheid

5.1
Iedere aansprakelijkheid van Kolsteren Bedrijfshuisvesting en /of haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Kolsteren Bedrijfshuisvesting wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Een kopie van de polis is bij Kolsteren Bedrijfshuisvesting opvraagbaar.

Iedere aanspraak wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na uitvoering van de opdracht.

Kolsteren Bedrijfshuisvesting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Kolsteren Bedrijfshuisvesting nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Kolsteren Bedrijfshuisvesting bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Kolsteren Bedrijfshuisvesting steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

5.2
Bij een opdracht tot dienstverlening waarvan de uitvoering in collegiale samenwerking plaatsvindt is Kolsteren Bedrijfshuisvesting op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen en eventuele schade ontstaan door de handelswijze alsmede eventueel nalaten van collega’s voortvloeiende uit deze collegiale samenwerking.

Maarheeze, Juni 2018

 

 

Heb je nog vragen?

Bel ons of stuur ons een bericht!

0495 - 588 111
  • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacy verklaring staat omschreven.

Ervaar de meerwaarde

Kolsteren Bedrijfshuisvesting biedt een compleet pakket van diensten aan met het accent op commercieel vastgoed. Wij staan voor betrouwbaarheid, deskundig advies, kwaliteit en oprechte betrokkenheid.

Specialistische focus
Klein team,
grote betrokkenheid
Concurrerend
Creatief
Full service
Slagvaardig

Gratis nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om een gratis nieuwsbrief te ontvangen.